Przejdź do ▾
71 715-16-25
sekretariat@rcks.pl

RODO

Informacje o RODO dot. Ślężańskiego Ośrodka Kultury

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO”). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje i restrykcje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce, ul. Chopina 25, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 715-16-25, adres e-mail: sekretariat@rcks.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności;

 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez kulturalnych – na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie)
 • korzystania z usług biblioteki – na podstawie Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach
 • rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych – na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Ośrodku podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO – wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi … dni.

Uprawnienia

W przypadku Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Państwo danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne  –  w przypadkach, w których wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych.

Monitoring – RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO”), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Ślężański Ośrodek Kultury w Sobótce, ul. Chopina 25, 55-050 Sobótka, nr tel. 71 31 62 355, adres e-mail; sekretariat@rcks.pl

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail: rodo@apawlowicz.pl

3. Państwa  dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast:

 • art. 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • art.6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.

4. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3  zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Państwa wizerunek.

5. Państwa dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Nie przekazujemy Państwa  danych osobowych poza teren Polski.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Ośrodku wynosi … dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

8.     W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem.
Queries: 18