Przejdź do ▾

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Ślężańskiego Ośrodka Kultury

Ślężański Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ślężańskiego Ośrodka Kultury.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć.
 • Pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • W niektórych nielicznych miejscach na stronie brak wymaganego kontrastu minimalnego.
 • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości. Część z nich pochodzi od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany). Niektóre informacje opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Nycz.
 • E-mail: nycz@rcks.pl
 • Telefon: 664030626

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ślężańskiego Ośrodka Kultury
 • Adres: ul. Fryderyka Chopina 25
  55-050 Sobótka
 • E-mail: dyrektor@rcks.pl
 • Telefon: 71 715 16 25

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedzibę Ślężańskiego Ośrodka Kultury stanowi budynek przy ul. Fryderyka Chopina 25 w Sobótce, który przeszedł w ostatnich latach gruntowną modernizację, podczas której zamontowana została winda dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku znajdują się także toalety i drzwi przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Wejścia do budynku pozbawione są przeszkód architektonicznych.

Sala widowiskowa wyposażona jest w strefę miejsc dla osób z wózkami inwalidzkimi.

Ślężański Ośrodek Kultury administruje także lokalem Filii Biblioteki Publicznej w Sobótce Zachodniej (ul. Zmorskiego 2). Obiekt posiada utrudnienia architektoniczne na wejściu w postaci progów.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Winda dla niepełnosprawnych.

Toalety i drzwi wejściowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Inne informacje i oświadczenia

Kompatybilność i skróty klawiaturowe:

Serwis nie jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.
Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy myszki oraz klawiatury
(klawiaturą obsługujemy wyłącznie podstawowe funkcje, strzałki kursora, PageUp/Down – przewijanie strony góra-dół, Home/End – Początek/Koniec strony, TAB – przejście na kolejne elementy na stronie, Shift+TAB przejście na poprzednie elementy na stronie).
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące, takie jak zmiana wielkości czcionki i zmiana kontrastu.
Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Ślężański Ośrodek Kultury nie posiada tłumacza języka migowego.

Skip to content
Queries: 21