5 lipca - 13 sierpnia 2021

Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej
ul. Chopina 25, Sobótka

Akcje na wakacje 2021

Ślężański Ośrodek Kultury zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych letnich aktywnościach. Poniżej prezentujemy program zajęć:

Aby wziąć udział w programie wakacyjnym należy od 21 czerwca do 2 lipca br. dokonać zapisu uczestnika.

Uczestnictwo w programie wakacyjnym pt. „Akcje na wakacje 2021” możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym przesłaniu zeskanowanych i wypełnionych dokumentów (wymagany jest skan, nie zdjęcie dokumentów) na adres: nycz@rcks.pl lub dostarczeniu dokumentów osobiście do RCKS.

Dokumenty w RCKS przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.00 przy ul. F. Chopina 25 (RCKS, parter, biuro nr 25)

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń, wiek uczestników +7 lat)

  • Godzina rozpoczęcia wszystkich zajęć i projekcji: 10.00
  • Zbiórka: sala zajęć (parter)
  • Miejsce: ŚOK/RCKS, ul. F. Chopina 25, Sobótka
  • Warsztaty odbywają się z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi.

Warunki przyjęcia i uczestnictwa

1. Osobiste złożenie wszystkich wymaganych dokumentów przez rodziców / opiekunów prawnych.
2. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
3. Uczestnik programu musi mieć ukończone 7 lat. W przypadku osób młodszych uczestnictwo w programie jest możliwe pod warunkiem stałej obecności jednego z rodziców / opiekunów prawnych.
4. Rodzice / Opiekunowie prawni odpowiadają za ewentualne szkody wyrządzone przez uczestnika zajęć.
5. Za bezpieczną drogę uczestnika na zajęcia i powrót do domu odpowiadają rodzice / opiekunowie prawni.
6. Osoba uczestnicząca w zajęciach może zostać skreślona z listy uczestników programu w przypadku: braku dyscypliny podczas zajęć, braku zaangażowania i zainteresowania zajęciami.
7. Zapisany uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach. W przypadku braku wcześniejszego powiadomienia o nieobecności lub przedłużającej się nieobecności w zajęciach Organizator może skreślić uczestnika z listy zajęć i zastąpić go osobą z listy rezerwowej.